Algemene voorwaarden Kerkelijke Gids van de Hersteld Hervormde Kerk

Jongste wijziging: 1 januari 2024

Inleiding

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van de Kerkelijke Gids van de Hersteld Hervormde Kerk. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een account aanmaakt op onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u. Lees deze daarom goed door. Hier vindt u ons privacy statement.

Artikel 1.Definities
1.1Kerkelijk Bureau: gevestigd te Veenendaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 32104199 handelend onder de naam Stichting Kerkelijk Bureau van de Hersteld Hervormde Kerk.
1.2Website: deze website van de Kerkelijke Gids, te raadplegen via www.kerkelijkegidshhk.nl.
1.3Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met het Kerkelijk Bureau en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.4Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen het Kerkelijk Bureau en de Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Artikel 2.Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen via deze Website zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2Indien de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor het Kerkelijk Bureau slechts bindend, indien en voor zover deze door het Kerkelijk Bureau uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 3.Prijzen en informatie
3.1Alle op de Website vermelde prijzen zijn vrij van btw en inclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2De verzendkosten voor een gedrukt exemplaar van de Kerkelijke Gids zijn bij de getoonde prijs inbegrepen.
3.3De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. het Kerkelijk Bureau kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van het Kerkelijk Bureau afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4Het Kerkelijk Bureau kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
Artikel 4.Totstandkoming Overeenkomst
4.1De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van het Kerkelijk Bureau en het voldoen aan de daarbij door het Kerkelijk Bureau gestelde voorwaarden.
4.2Het Kerkelijk Bureau is gerechtigd vast te stellen of de Klant lid is van een Hersteld Hervormde Gemeente en kan daarvan bewijs verlangen. Ook is het Kerkelijk Bureau gerechtigd hierover navraag te doen bij de bevoegde persoon van de plaatselijke kerkelijke gemeente.
4.3Indien de Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt het Kerkelijk Bureau onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.4Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft het Kerkelijk Bureau het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.5Het Kerkelijk Bureau kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien het Kerkelijk Bureau op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is het Kerkelijk Bureau gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
Artikel 5.Registratie
5.1Om toegang te krijgen tot de Kerkelijke Gids kan de Klant zich registreren via de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
5.2Tijdens de registratieprocedure kiest de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de Klant na afwikkeling van het inlogproces kan inloggen op de Website. de Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
5.3De Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. het Kerkelijk Bureau is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een de Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die de Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
5.4 Indien de Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient de Klant zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of het Kerkelijk Bureau daarvan in kennis te stellen, zodat het Kerkelijk Bureau gepaste maatregelen kan nemen.
Artikel 6.Uitvoering Overeenkomst
6.1Zodra de Klant een abonnement heeft genomen en de gegevens door het Kerkelijk Bureau zijn ontvangen, stuurt het Kerkelijk Bureau een ontvangstbevestiging aan de Klant toe.
6.2Het Kerkelijk Bureau is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
Artikel 7.Herroepingsrecht
7.1Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
7.2De Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met het Kerkelijk Bureau binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De verzendkosten voor het retourneren komen voor rekening van de Klant.
7.3Het herroepingsrecht geldt niet voor de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant en de Klant heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
Artikel 8.Betaling
8.1De Klant dient betalingen aan het Kerkelijk Bureau volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. het Kerkelijk Bureau is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent de Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
Artikel 9.Beëindiging overeenkomst
9.1De Klant sluit de overeenkomst met het Kerkelijke Bureau voor een periode van één jaar. Na afloop van dit jaar wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd en kan de Klant de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Na opzegging worden het reeds in rekening gebrachte abonnementsgeld door het Kerkelijk Bureau naar rato gerestitueerd.
Artikel 10.Klachtenprocedure
10.1Indien de Klant een klacht heeft over de Kerkelijke Gids en over andere aspecten van de dienstverlening van het Kerkelijk Bureau, dan kan de Klant bij het Kerkelijk Bureau telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
10.2Het Kerkelijk Bureau geeft de Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal het Kerkelijk Bureau binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de Klant.
10.3De Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.
Artikel 11.Persoonsgegevens
11.1Het Kerkelijk Bureau verwerkt de persoonsgegevens van de Klant van de Kerkelijke Gids conform de op de Website gepubliceerde Privacy Statement Kerkelijke Gids van de Hersteld Hervormde Kerk.
Artikel 12.Slotbepalingen
12.1Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar het Kerkelijk Bureau gevestigd is.
12.3Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
12.4Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Stichting het Kerkelijk Bureau van de Hersteld Hervormde Kerk
Vendelier 51D, 3905 PC, Veenendaal

Telefoon: 0318-505541
E-mail: bureau@hhk.nl

KvK-nummer: 32104199
Het Kerkelijk Bureau is niet BTW-plichtig.